სერვისები

img

საფინანსო უწყისების აუდიტი

დეტალურად
img

სავალდებულო ფინანსური ანგარიშგების მომზადება-წარდგენა

დეტალურად
img

საგადასახადო აუდიტი

დეტალურად
img

საგადასახადო კონსალტინგი

დეტალურად
img

განვლილი პერიოდის ბუღალტერიის აღდგენა

დეტალურად
img

ბუღალტრული აუთსორსინგი

დეტალურად
img

მთავარი ბუღალტრის მომსახურება

დეტალურად
img

იურიდიული კონსალტინგი

დეტალურად
img

შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი დოკუმენტაციის სამართლებრივი აუდიტი

დეტალურად
img

დებიტორული პორტფელის მართვა სამართალწარმოების გზით

დეტალურად
img

შრომის სამართალებრივი ურთიერთობებთან დაკავშირებული სამართლებრივი მხარდაჭერა

დეტალურად
img

ხელშეკრულების მომზადება/რევიზია

დეტალურად
img

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

დეტალურად
img

წარმომადგენლობა სასამართლოში, არბიტრაჟსა და ადმინისტრაციულ ორგანოში

დეტალურად
img

საკორპორაციო სამართალთან დაკავშირებული იურიდიული მხარდაჭერა

დეტალურად
img

სამართლებრივ შესაბამისობასთან დაკავშირებული მხარდაჭერა

დეტალურად
img

მოლაპარაკების პროცესში იურიდიული მხარდაჭერა

დეტალურად
img

მომხმარებლების უფლებების სამართალი საცალო სექტორისთვის

დეტალურად
შეხვედრის ჩანიშვნა