სიახლეები

img
17

სექტემბერი

რეგულაციებთან შესაბამისობა

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადები IV კატეგორიის საწარმოებისათვის

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დღეს გავრცელდა შემახსენებელი წერილი  IV  კატეგორიის კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების ვადებთან დაკავშირებით. 

შეხვედრის ჩანიშვნა