რას გთავაზობთ

img

იურიდიული მომსახურება

თითოეული ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის მნიშვნელოვანია იურიდიული დახმარებისა და მათი უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტების შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა. ამაში კი ჩვენი გამოცდილი გუნდი დაგეხმარებათ.

დეტალურად
img

შრომის სამართალი

შრომითსამართლებრივი ურთიერთობები კომპლექსური ხასიათისაა, რომელიც უკავშირდება არა მხოლოდ დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლება-მოვალეობებს, არამედ შრომითი უსაფრთხოების საკითხებს და მხარეთა შორის კომუნიკაციას.

დეტალურად
img

ინტელექტუალური სამართალი

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების დაცვა და მათი სწორად განხორციელება განხორციელებისათვის   ხელს უწყობს ეკონომიკური განვითარების პროცესს, ქმნის მრეწველობის ახალ დარგებსა და სამუშაო ადგილებს, აუმჯობესებს ცხოვრების პირობების ხარისხსა და დონეს.

დეტალურად
img

სადაზღვევო სამართალი

სადაზღვევო ურთიერთობები საბაზრო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია.  ეკონომიკური პროცესების შეუფერხებელი  წარმართვა, სწორედ, დაზღვევის მეშვეობით არის უზრუნველყოფილი.

დეტალურად
img

უძრავი ქონება

იურიდიული მოქმედებების სათანადო წესით განხორციელება და დოკუმენტაციის ჯეროვანი მომზადება ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთათვის ფინანსური სიმყარისა და კომერციული წარმატების ერთ-ერთი გარანტია.

დეტალურად
img

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

არსებობს ორგანიზაცია, რომელიც არ ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს. ორგანიზაცია თავისი საქმიანობის პროცესში აგროვებს, ინახავს და იყენებს ინფორმაციას ფიზიკური/იურიდიული პირების შესახებ, რაც ორგანიზაციას ანიჭებს მონაცემთა დამმუშავებლის სტატუსს.

დეტალურად
img

ხელშეკრულების ტექსტუალური მომზადება/რევიზია

ლშეკრულების შედგენა საჭიროებს მხარეთა ურთიერთმფარავი ნების ფორმირებას ერთ დოკუმენტად. ჩვენი იურისტები ხელშეკრულების შედგენისას გაგიწევენ სათანადო დახმარებას სავარაუდო სამართლებრივი და ფინანსური შედეგების შესახებ.

დეტალურად
img

სამართლებრივ შესაბამისობასთან (compliance) დაკავშირებული კონსალტინგი

სამართლებრივი შესაბამისობის კვლევა და კონსულტაცია მნიშნველოვანია, რათა კლიენტმა გადაწყვეტილებები მიიღოს და საქმიანობა წარმართოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვითა და მის ფარგლებში.

დეტალურად
img

მოლაპარაკების პროცესში იურიდიული მხარდაჭერა

მოლაპარაკება წარმოებს მხარეთა შორის და მიმართულია სადავო საკითხის გადაჭრისკენ. მოლაპარკების პროცესში მხარეები ირჩევენ მეთოდსა და ტაქტიკას, რომელიც აადვილებს და უზრუნველყოფს მხარეთა შორის ჯანსაღი ურთიერთბის შენარჩუნებას.

დეტალურად
img

წარმომადგენლობა სასამართლოში, არბიტრაჟსა და ადმინისტრაციულ ორგანოში

პროფესიონალ იურისტთა მიერ სასამართლოსთვის სავალდებულო დოკუმენტაციის მომზადება, დავის სტრატეგიის წარმართვა და საქმის პროცესუალური მართვა და მისი კვალიფიციური შესრულება თქვენს სასარგებლოდ  დავის წარმატებით დასრულების გარანტიაა.

დეტალურად
img

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაცია

ბრენდული ნიშნის დაცვის საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს მათი სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაცია. სასაქონლო ნიშანი არის სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება პირის მიერ წარმოებული საქონლის ან შემოთავაზებული მომსახურების საიდენეტიფიკაციოდ.

დეტალურად
img

დებიტორული პორტფელის მართვა სამართალწარმოების გზით

Loialte Legal -   გთავაზობთ დებიტორული დავალიანების ამოღებისა და მართვის მომსახურებას სამართალწარმოების გზით.

დეტალურად