რას გთავაზობთ

img

hiro

"hiro ლოიალტეს შვილობილი კომპანიაა და პირველი მცდელობაა მომსახურების ციფრული არხით შეთავაზების თვალსაზრისით. 

დეტალურად
img

საფინანსო უწყისების აუდიტი

საფინანსო უწყისების აუდიტი (ფინანსური აუდიტი) მოიცავს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ საფინანსო უწყისები შემოწმებას და შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენას, რამდენად სათანადოდ (აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით) არის აღნიშნული უწყისები შედგენილი.

დეტალურად
img

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის თანახმად, კომპანიებს ევალებათ ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისთვის წარდგენა.

დეტალურად
img

საგადასახადო აუდიტი

საგადასახადო რისკები ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობის თანმდევია და რაც უფრო რთული და კომპლექსურია ბიზნესი, ეს რისკები კიდევ უფრო იზრდება. კვალიფიციურად ჩატარებული საგადასახადო აუდიტი ზემოხსენებული რისკებისგან დაზღვევის ერთ-ერთი საუკეთესო მექანიზმია.

დეტალურად
img

საგადასახადო კონსალტინგი / საგადასახადო დავებში მხარდაჭერა

სწორი და დროული რჩევები მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ტიპის ბიზნესში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე გვაქვს სანქცირების რისკებთან. ჩვენი პროფესიონალი კონსულტანტები მზად არიან ჩაერთონ მუშა პროცესში და გაგიწიოთ კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით.

დეტალურად
img

ბუღალტრული აუთსორსინგი

სწორი ბუღალტრული აღრიცხვა საგადასახადო რისკების პრევენციის საუკეთესო საშუალებაა, გამოცდილი ბუღალტრის დასაქმება კი საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. ლოიალტე-ს პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას.

დეტალურად
img

მთავარი ბუღალტრის მომსახურება

მთავარი ბუღალტრის დაქირავება რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, ამავდროულად დაკავშირებულია მნიშვნელოვან დანახარჯებთან. აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით მტკივნეულია მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის.

დეტალურად
img

Regulatory Compliance

შესაბამისობის (Compliance) კონსალტინგი მიზნად ისახავს დაეხმაროს ორგანიზაციებს ბიზნეს პროცესებთან დაკავშირებული რისკების მინიმუმამდე დაყვანაში და ურზუნველყოს შესაბამისობა არსებულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებთან. 

დეტალურად
img

იურიდიული მომსახურება

თითოეული ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის მნიშვნელოვანია იურიდიული დახმარებისა და მათი უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტების შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა. ამაში კი ჩვენი გამოცდილი გუნდი დაგეხმარებათ.

დეტალურად
img

პერსონალური მონაცემების დაცვის კონსალტინგი

კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების არასწორად დამუშავება იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას - სანქციებს, მონაცემთა დამუშავების უფლების შეწყვეტას და სხვ. მსგავსი პრობლემებისგან თავის არიდების მიზნით "ლოიალტე" გაგიწევთ საკონსულტაციო მომსახურებას.

დეტალურად
img

სურსათის უვნებლობა

ლოიალტეს გუნდი მზად არის მომსახურება გაგიწიოთ სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარიის სფეროში არსებულ პრობლემებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებითლოიალტეს გუნდი მზად არის მომსახურება გაგიწიოთ სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარიის სფეროში არსებულ პრობლემებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებით.

დეტალურად
img

ქონების შეფასება

„ლოიალტე“ გთავაზობთ უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებას საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით როგორც თბილისის, ისე რეგიონების მასშტაბით. ასევე, გაგიწევთ კონსულტაციას უძრავი ქონების ყიდვა/გაყიდვასთან დაკავშირებით. თქვენ მოგემსახურებიან სერთიფიცირებული შემფასებლები.

დეტალურად
img

IT აუდიტი და კონსალტინგი

იმისთვის რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ყოველდღიური საქმიანობა უფრო ეფექტური და ეფექტიანი იყოს საჭიროა კონკრეტულ კომპანიაზე მორგებული პროცესების და პროცედურების არსებობა და მათი ჯეროვანი შესრულება. 

დეტალურად
img

შრომის სამართალი

შრომითსამართლებრივი ურთიერთობები კომპლექსური ხასიათისაა, რომელიც უკავშირდება არა მხოლოდ დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლება-მოვალეობებს, არამედ შრომითი უსაფრთხოების საკითხებს და მხარეთა შორის კომუნიკაციას.

დეტალურად
img

ინტელექტუალური სამართალი

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების დაცვა და მათი სწორად განხორციელება განხორციელებისათვის   ხელს უწყობს ეკონომიკური განვითარების პროცესს, ქმნის მრეწველობის ახალ დარგებსა და სამუშაო ადგილებს, აუმჯობესებს ცხოვრების პირობების ხარისხსა და დონეს.

დეტალურად
img

სადაზღვევო სამართალი

სადაზღვევო ურთიერთობები საბაზრო ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია.  ეკონომიკური პროცესების შეუფერხებელი  წარმართვა, სწორედ, დაზღვევის მეშვეობით არის უზრუნველყოფილი.

დეტალურად
img

უძრავი ქონება

იურიდიული მოქმედებების სათანადო წესით განხორციელება და დოკუმენტაციის ჯეროვანი მომზადება ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთათვის ფინანსური სიმყარისა და კომერციული წარმატების ერთ-ერთი გარანტია.

დეტალურად
img

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

არსებობს ორგანიზაცია, რომელიც არ ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს. ორგანიზაცია თავისი საქმიანობის პროცესში აგროვებს, ინახავს და იყენებს ინფორმაციას ფიზიკური/იურიდიული პირების შესახებ, რაც ორგანიზაციას ანიჭებს მონაცემთა დამმუშავებლის სტატუსს.

დეტალურად