ბლოგი

img
იურიდიული

შვებულება - დასაქმებულის მნიშვნელოვანი სოციალური უფლება

როდის აქვს დასაქმებულს უფლება მოითხოვოს შვებულება? 

img
იურიდიული

ფორსმაჟორის ობიექტური და სუბიექტური ხასიათი

რატომ არის  მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ ფორსმაჟორის ძირითადი მახასიათებლები?  რა გარემოება შეიძლება შეფასდეს პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების წინაპირობად?

img
იურიდიული

პერსონალური მონაცემები და მისი დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები

პერსონალური მონაცემების დაცვა ადამიანის ერთ-ერთი უმნიშნელოვანესი უფლებაა.

img
Loialte Strategy

ორგანიზაციული კულტურის კრიზისის ნიშნები და მართვის მეთოდები

2019 წლის მონაცემების მიხედვით, გამოკითხული ყოველი 5 დასაქმებულიდან ერთ-ერთი აცხადებს, რომ ის განიცდის კორპორაციული კულტურის კრიზისულ მდგომარეობას.

img
რეგულაციებთან შესაბამისობა

რა უნდა ვიცოდეთ გირავნობის შესახებ

მსოფლიოში გირავნობის უფლების წაროშობა სამოქალაქო ბრუნვის განვითარების პირველივე ეტაპს უკავშირდება და დღესაც არ კარგავს აქტუალობას.

img
ფინანსები

ბუღალტერია VS ფინანსური მენეჯმენტი

რა ძირითადი ნიშნები განასხვავებს ერთმანეთისაგან ამ ორ უმნიშვნელოვანეს საქმიანობას და პოზიციას?

img
იურიდიული

დასაქმებულის შრომითი უფლებები

წინამდებარე სტატია შეეხება საქართველოს შრომის კოდექსით განმტკიცებულ შრომით უფლებებს წინასახელშეკრულებო, სახელშეკრულებო (შრომითი პირობები) და შრომითი ურთიერთობის დასრულების ეტაპებისას.

img
საგადასახადო

რას ნიშნავს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა (თიზ)?

თავისუფალი ეკონომოკური ზონა, თავისუფალი ინდისტრიული ზონა - ეს ტერმინები ჩვენში ასოცირდება დაბალ გადასახადებთან და შეღავათებთან, თუმცა კონკრეტულად რა შეღავათებზეა საუბარი უმეტეს შემთხვევაში უცნობი რჩება.

img
რეგულაციებთან შესაბამისობა

შრომის უსაფრთხოება

ხოლო 2019 წლის 1 სექტემბრიდან „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის რეგულაციები გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე, მათ შორის, საოფისე საქმიანობაზე.